Dmitri Bartashkin
Dmitri Bartashkin
Gennady Vasiliev
Gennady Vasiliev
Evgeny Gluschenya
Evgeny Gluschenya
Evgeny Goncharov
Evgeny Goncharov
Ivan Zhylkin
Ivan Zhylkin
Alexander Zhuravlyov
Alexander Zhuravlyov
Stanislav Ivanov
Stanislav Ivanov
Alexey Kim
Alexey Kim
Sergey Kovalchyuk
Sergey Kovalchyuk
Semyon Kruglov
Semyon Kruglov
Timofei Latukhin
Timofei Latukhin
Valery Malygin
Valery Malygin
Emil Malygin
Emil Malygin
Sergey Mezentsev
Sergey Mezentsev
Vyacheslav Polyansky
Vyacheslav Polyansky
Sergey Tenitilov
Sergey Tenitilov
Igor Uspensky
Igor Uspensky
Alexander Shayuk
Alexander Shayuk